โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop cs6)

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมกราฟิก)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิก 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบ Vector และ Bitmap

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิก เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแห้มภาพกราฟิก
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก
  4. สร้างและแตกแต่งภาพกราฟิก
  5. จัดการแฟ้มภาพกราฟิก
  6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 คำอธิบายรายวิชา

 สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก
  2. ออกแบบภาพกราฟิกตามหลักองค์ประกอบศิลป์
  3. สร้างภาพกราฟิกและจัดการแฟ้มภากด้วยโปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop CS6)

 

 คะแนน

 สอบกลางภาค20
 สอบปลายภาค20
 เข้าเรียน10
 คะแนนเก็บ50
 รวม100