หน้าแรกห้องเรียนออนไลน์ ครูนุ่น


คำแนะนำในการเข้าเรียนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2562


ว21181
คลิกเข้าสู่บทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
***************************
คลิกเข้าสู่บทเรียนพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
******************************
คลิกเข้าสู่บทเรียนการโปรแกรมสำเร็จรูป
***************************
************************************************

บทเรียนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2/2562
****************************
คลิกเข้าสู่บทเรียนตามรายวิชาเรียนเลยค่

*************************************
*************************************
*************************************
******************************
******************************คิวอาร์โค๊ชเว็บไซต์