การออกแบบและเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่  2 /2562
    
บทที่ 6 กระบวนออกแบบเชิงวิศวกรรม
 กิจกรรมท้าทาย
   - สะเต็มศึกษาและการออกแบบ    คลิกส่งงาน   ตรวจสอบงาน

    -  แบบฝึกหัด คลิกส่งงาน   ตรวจสอบงาน

    -  กิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต  คลิกส่งงาน   ตรวจสอบงาน

     -  กิจกรรม ขวดพลาสติกมีชีวิต    คลิกส่งชิ้นงาน  ตรวจสอบงาน

คลิกตรวจสอบคะแนนที่นี่

             แบบทดสอบกลางภาค 2/2562
***********************************************
บทที่ 7 กรณีศึกษาการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
            กรณีศึกษาที 1 เรื่องอุปกรณ์ดักจับยุงแบบครบวงจร

กรณีศึกษาที 2 เรื่องถุงเพาะชำ Reuse
            กรณีศึกษาที 3 เรื่อง การปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือใช้เพื่อ
                                    การปลูกข้าวในพื้นที่น้ำน้อย
            กรณีศึกษาที 4 เรื่อง ยืดอายุไส้กรอกหมูด้วยสารแทนนินจากพืช
            กิจกรรมที่ 7.1 เรื่อง สรุปกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
                                    จากกรณีศึกษา
                                    ส่งลิงค์งานเดี่ยว
            กิจกรรมที่ 7.2 เรื่องมัลติมีเดียพรรณไม้
                       ใบงานที่ 1 เรืองการออกแบบ storyboard
                       ใบงานที่ 2เรื่องการสร้างชิ้นงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม
                       ใบงานที่ 3 เรื่องการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่นแบบทดสอบปลายภาค 2/2562
Comments