การออกแบบและเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่  2 /2563
ช็ครายชื่อ/บันทึกคะแนน
    
บทที่ 6 กระบวนออกแบบเชิงวิศวกรรม
 กิจกรรมท้าทาย
   - สะเต็มศึกษาและการออกแบบ    คลิกส่งงาน   ตรวจสอบงาน

    -  แบบฝึกหัด คลิกส่งงาน (เดี่ยว)   ตรวจสอบงาน


     -  กิจกรรม ขวดพลาสติกมีชีวิต    คลิกส่งชิ้นงาน  ตรวจสอบงาน

คลิกตรวจสอบคะแนนที่นี่

             แบบทดสอบกลางภาค 2/2563
***********************************************

 
ใบงานประกอบการสอน
                         

         กรณีศึกษาที 1 เรื่องอุปกรณ์ดักจับยุงแบบครบวงจร
กิจกรรม 1  คลิกส่งลิงค์กลุ่ม งานนำเสนอ
กรณีศึกษาที 2 เรื่องถุงเพาะชำ Reuse
กิจกรรม 2  คลิกส่งลิงค์กลุ่ม งานนำเสนอ
            กรณีศึกษาที 3 เรื่อง การปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือใช้เพื่อ
                                    การปลูกข้าวในพื้นที่น้ำน้อย
กิจกรรม 3 คลิกส่งลิงค์กลุ่ม  งานนำเสนอ
            กรณีศึกษาที 4 เรื่อง ยืดอายุไส้กรอกหมูด้วยสารแทนนินจากพืช
กิจกรรม 4  คลิกส่งลิงค์กลุ่ม  งานนำเสนอ

ใบงานประกอบการสอน

                                    ส่งลิงค์งานเดี่ยว
            กิจกรรมที่ 7.2 เรื่องมัลติมีเดียพรรณไม้
                       ใบงานที่ 1 เรืองการออกแบบ storyboard
                       ใบงานที่ 2เรื่องการสร้างชิ้นงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม
                       ใบงานที่ 3 เรื่องการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
หน่วยที่  8 การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม sketchup 
        แหล่งเรียนรู้
                       
        แบบฝึกหัด
                                        คลิกส่งงาน      คลิกตรวจสอบงาน
                     กิจกรรมที่ 2 การสร้างโมเดล
                                        คลิกส่งงาน      คลิกตรวจสอบงาน

แบบทดสอบปลายภาค 2/2563
 แหล่งเรียนรู้
Ċ
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:25
Ċ
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:25
Ċ
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:25
Ċ
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:25
Ċ
chapter06.pdf
(10206k)
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:26
Ċ
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:26
Ċ
chapter08.pdf
(14783k)
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:26
Ċ
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:26
Ċ
chapter10.pdf
(13133k)
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:26
Ċ
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:27
Ċ
part1.pdf
(706k)
kannika_Ca 12,
8 ม.ค. 2563 23:25
Comments