แป้นเหย้า

ความหมายของแป้นเหย้า และการวางมือบนแป้นเหย้า


แป้นเหย้า


            แป้นเหย้า(Home-Row  Keys) คือ แป้นอักษรเริ่มต้นหรือแป้นหลักที่ใช้ในการพิมพ์โดยจะต้องวาง  นิ้วที่แป้นเหย้าก่อนการพิมพ์ทุกครั้ง  กล่าวคือ  ไม่ว่าเราจะพิมพ์ไปในทิศทางใดก็ตาม  เราต้องกลับมาวางนิ้วที่แป้นเหย้าเสมอ  เปรียบเสมือนว่าแป้นเหย้าเป้นจุดเริ่มต้นของเส้นทางทุกเส้นทาง  ไม่ว่าจะไปทางไหนต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน  แป้นเหย้ามีตำแหน่งอยู่บนแถวที่ 2 นับจากแถวล่างสุดของแป้นพิมพ์ (Keyboard) แป้นเหย้า ได้แก่ แป้นอักษร ฟ ห ก ด ' า ส ว ผู้เรียนจะต้องจดจำแป้นเหย้าให้แม่นยำเพื่อนำไปสู่การพิมพ์แป้นอักษรอื่น ๆ ต่อไป
แป้นเหย้า (Home Keys)

ฟ ห ก ด ่ า ส ว


    
แป้นเหย้า คือ แป้นอักษรแถวที่ 2 นับจากแถวล่าง แป้นเหย้าเปรียบเสมือนบ้านหรือที่พักนิ้วในระหว่างการพิมพ์ การสืบนิ้วไปยังอักษรใดก็ตาม ให้รีบสืบนิ้วกลับมาไว้ที่แป้นเหย้าโดยเร็ว 
ผู้เรียนจะต้องพยายามฝึกพิมพ์อักษรแป้นเหย้าให้เกิดความชำนาญ โดยวิธีพิมพ์สัมผัส พร้อมทั้งฝึกเคาะคานเว้นวรรคให้ถูกต้อง
การวางนิ้วบนแป้นเหย้า
Comments