เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) (ว 21181)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จำนวนหน่วนกิต  1.0 เวลา  20 ชั่วโมง

ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจาวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

 รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด


หน่วยที่ 1  เทคโนโลยีกับมนุษย์ (ในหนังสือเรียน หน้า 3)

   แบบทดสอบก่อนเรียน 

 1.1 ความหมายของเทคโนโลยี

       - ความหมายของเทคโนโลยี

       - รูปแบบของเทคโนโลยี

    1.2 แนวคิดหลักของเทคโนโลยี

      - การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา

      - การตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์

      - ประเภทของเทคโนโลยี

        1.2.1 กิจกรรมที่ 1.1 เรื่องเป็นเทคโนโลยีหรือไม่(ในสมุด)

คลิกส่งลิงค์งาน 1.1

    1.3 ระบบทางเทคโนโลยี

        - ระบบ

        - ระบบทางเทคโนโลยี

           ส่งลิงค์งานนำเสนอที่นี่            คลิกตรวจสอบงาน

    1.4 ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

                แบบทดสอบหลังเรียน

                กิจกรรมท้ายหน่วย

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (ในหน้าสือเรียน หน้า16-19)

    2.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

    2.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

        - กิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง การวิเคราะห์สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คลิกส่งลิงค์งานที่นี่ 2.1 

ตรวจสอบงานที่นี่ 2.1

หน่วยที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี ( ในหนังสือเรียนหน้า 35-51)

    3.1 ระบบ

        กิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

คลิกส่งลิงค์งานที่ 3.1

ตรวจสอบงานที่นี่ 3.1

         กิจกรรมที่ 3.2 เรื่อง การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี

คลิกส่งลิงค์งานที่ 3.2

ตรวจสอบงานที่นี่ 3.2

    3.2 ระบบทางเทคโนโลยี

    กิจกรรมท้ายหน่วย

หน่วยที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องผลงานการออกแบบ

แบบฝึกหัด (ทำใส่สมุด)

    4.1 วัสดุในชีวิตประจำวัน  ( สื่อ/แหล่งเรียนรู้)

        กิจกรรมที่ 4.1 เรื่องประเภทและสมบัติของวัสดุ

                            ไม้ (wood)

                            โลหะ (Metals)

                             คลิกส่งลิงค์งานที่ 4.1

ตรวจสอบงานที่นี่ 4.1

      4.2 เครื่องมือช่างพื้นฐาน

            กิจกรรมที่ 4.2 เรื่อง เรียนรู้เครื่องมือช่างพื้นฐานกับการใช้งาน

                              คลิกส่งลิงค์งานที่ 4.2

ตรวจสอบงานที่นี่ 4.2

วิดีโอกรณีศึกษาตัวอย่าง

        กิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง ช่วยโปลิศสร้างแปลงผักแนวดิ่ง

        กิจกรรมท้ายบท เรื่อง ชั้นวางหนังสือของฉัน

หน่วยที่ 5 เรื่องกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

สื่อ/การสอน

        กิจกรรมที่ 5.1 เรื่องกลไกล้อและเพลาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  (ทำใส่สมุด)

       กิจกรรมท้ายบท  เรื่อง การประยุกต์ใช้ความรู้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์             

        คลิกส่งลิงค์งานที่นี่ 

*********************************

(การประดิษฐ์ของเล่นด้วยกลไกไฟฟ้า)

ส่งลิงค์นำเสนอชิ้นงาน

- หัวข้อนำเสนอ

- แบบประเมิน

หน่วยที่ 6 เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

    ตัวอย่างแนวตอบกิจกรรม 6.1

            กิจกรรมที่ 6.1 เรื่องวิเคราะห์ปัญหา  (งานกลุ่ม)
            กิจกรรมที่ 6.2 เรื่องรวบรวมข้อมูล (งานกลุ่ม)
                                    คลิกส่งงานที่นี่
                                    ตรวจสอบชิ้นงาน
            กิจกรรมที่ 6.3 เรื่องออกแบบชิ้นงาน (งานกลุ่ม)
                                    คลิกส่งงานที่นี่
                                    ตรวจสอบชิ้นงาน
             กิจกรรมที่ 6.4 เรื่องกำหนดประเด็นการทดสอบ (งานกลุ่ม)
                                    คลิกส่งงานที่นี่
                                    ตรวจสอบชิ้นงาน
             กิจกรรมที่ 6.5 เรื่องออกแบบวิธีการนำเสนอ  (งานกลุ่ม)                                          คลิกส่งงานที่นี่
                                    ตรวจสอบชิ้นงาน
             กิจกรรมท้ายบท เรื่อง การทำไอศกรีมแท่ง  (งานเดี่ยว)
                                    คลิกส่งงานที่นี่
                                    ตรวจสอบชิ้นงานComments