พิมพ์ดีดไทยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การคิดคำผิด 

งง!!  ไหมค่ะเขาคิดอย่างไรกัน ???
V
V

เขาเรียกว่าการคิดคำสุทธิจ้า

            ในการคิดคำสุทธิภาษาไทยมีหลักในการนับ คือ 4 ดีด เท่ากับ 1 คำภาษาไทย การนับ

จำนวนดีดหรือจำนวนเคาะของข้อความที่พิมพ์ได้ ให้นับทุกตัวทั้งสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ 

รวมทั้งเครื่องหมายและวรรคตอน โดยในแบบพิมพ์จะแสดงจำนวนดีดรวมของข้อความไว้ท้าย

บรรทัดทุกบรรทัด
Ċ
kannika_Ca 12,
2 มิ.ย. 2559 02:11
Ċ
kannika_Ca 12,
2 มิ.ย. 2559 02:11
Comments