โปรแกรม scratch

หน่วยที่ 1 รู้จักโปรแกรม scratch
            - ใบงานที่ 1.1
            - ใบงานที่ 1.2
Ċ
Scratch.pdf
(1316k)
kannika_Ca 12,
5 ก.พ. 2561 20:29
Comments