รายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา ง 21247

อธิบายรายวิชา


 บทที่

 เนื้อหา ชิ้นงาน ส่งลิงค์งาน
ที่นี่
 ลิงค์ตอบกลับ
 1 แนะนำการใช้โปรแกรม word
การใช้งาน

Microsoft word 2010

Microsoft word 2013


******************
 แบบฝึกหัดที่ 1.2
   (งานแผ่นพับ)
******************
แบบฝึกหัดที่ 1.3
    (งานการ์ดอวยพร)

 คลิกคลิกส่งงานค่ะ


*************

************* คลิกตรวจสอบ

********
********

 22. ตารางเรียน

3.แผนภูมิ
คลิกส่ง 1

คลิกส่ง 2

คลิกส่ง 3
 ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
 3
 แบบฝึกหัด3.1

แบบฝึกหัด3.2


แบบฝึกหัด3.3
ส่งงานชิ้นที่ 3 แผ่นผับ

ส่งงาน 3.1

ส่งงาน 3.2
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
 4ฟอนต์และการตกแต่งเอกสาร
 
 ส่งงานสร้างงานด้วย word ตรวจสอบ 
   ทดสอบหลังเรียน 1  
การสร้างจดหมาย  จดหมายเวียนและซองจดหมาย 
 ทดสอบก่อนเรียน 5.1
- ใบความรู้
- สื่อ วิดีโอ
- แหล่งเรียนรู้
- ตัวอย่าง

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบ

แบบฝึกหัด

สอบปฏิบัติ
หนังสือราชการ
เกียรติบัตร


 
 6การสร้างตาราง และสร้างแผนภูมิ 

แบบฝึกหัด 6.1   
 7เรื่องมัลติมีเดียพรรณไม้ ใบงานที่ 1
เรื่องการออกแบบ storyboard


ใบงานที่ 2
การสร้างชิ้นงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม


ใบงานที่ 3
การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช
 
ส่งชิ้นงาน 1
ส่งชิ้นงาน 2
ส่งชิ้นงาน 3
ส่งชิ้นงาน แผ่นพับ
 
     
     

Comments