รายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น รหัสวิชา ง21246

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการเรียนพิมพ์ดีด

หน่วยที่ 2 การฝึกพิมพ์สัมผัสตัวอักษร และเครื่องหมายด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดหน่วยที่ 3 การคำนวณคำสุทธิ

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 4  การพิมพ์วรรคตอน การวางศูนย์ และ 
การพิมพ์หนังสือราชการภายใน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค


ตารางการส่งงาน

หน่วย   เนื้อหา/สื่อ ใบความรู้ ชิ้นงาน นัดส่งงาน
(ส่งลิงค์) 
 1ความรู้เบื้องต้นของการพิมพ์ดีดไทย 

 -รายงาน
-แบบฝึกหัด
-งานนำเสนอ
แบบทดสอบหลังเรียน
-13/มิ.ย./62
- 2/มิ.ย./62
-16/มิ.ย.62 (คลิกส่งลิงค์)

โปรแกรมพืนฐานในการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์    - คลิกส่งลิงค์งานกลุ่ม
 3การพิมพ์แป้นอักษร  หน่วยที่ 1


หน่วยที่ 2


หน่วยที่ 3 
 ส่งลิงค์ 1


 ส่งลิงค์ 2


 ส่งลิงค์ 3
 4 การพิมพ์แป้นตัวเลข   
 5 การคำนวณคำสุทธิ   


การพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์
 
ความสำคัญและความเป็นมา

        ความสำคัญและความเป็นมา

        การพิมพ์สัมผัสเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานบนคอมพิวเตอร์
 
 เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของสำนักงาน
 
 และสถานศึกษาทั่วไป
 
        ดังนั้น  ทักษะการพิมพ์สัมผัสบนคอมพิวเตอร์  จึงเป็นทักษะที่ทุกคน
 
 ในสมัยนี้ยากจะปฏิเสธได้  
         
        และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองด้านการพิมพ์ได้สะดวก
 
  ทุกที่ ทุกเวลา ครูจึงจัดทำไซต์อย่างง่ายๆนี้ขึ้นมา นักเรียนจะได้
 
  หมั่นฝึกฝน และฝึกพิมพ์อยู่เสมอ
       
                              

Comments