ส่งโครงงานคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง  1.  ให้นักเรียนส่งไฟล์โปรแกรมนำเสนอครูเป็น(แผ่นซีดีหรือแฟรชไดช์)
            3.  นำส่งเล่มรายงาน  1 เล่ม

Comments