เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

หน่วยที่  3 การจัดการสารสนเทศ
-  แบบทดสอบ
หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แบบทดสอบ
ตัวชี้วัดรายวิชาง21242 คลิกเลย

ตารางส่งงานรายวิชาเทคโนโลยี 1
ประจำภาคเรียน 2/2560
 หน่วยการเรียนรู้เนื้อหา/สื่อ ใบความรู้ ชิ้นงาน/ใบงาน     ว/ด/ป
นัดส่งงาน 
ว/ด/ป
ตรวจสอบ
 
-ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี
แบบทดสอบก่อนเรียน
1. งานเดี่ยว
2. งานกลุ่ม  
- แบบฝึกหัด
 - แบบทดสอบหลังเรียน


- ประวัติส่วนตัว

- ส่งสมุด
- ส่งลิงค์ เดี่ยว

ตรวจสอบลิงค์ เดี่ยว
ตรวจสอบงานกลุ่ม - การพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์การนำเสนองานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างงานด้วย google สไลด์ การประยุกต์ใช้งานด้วย google  สไลด์ เพื่อใช้ในงานอาชีพ 

- ใบงาน

- แบบประเมินงาน

- แบบทดสอบ

- ส่งลิงค์นำเสนอ
ส่งลิงค์รายงานกลุ่ม
 -ลิงค์ตอบกลับ
-ตรวจสอบลิงค์
 5- เทคโนโลยีสารสนเทศ- ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  
-การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตด้านต่างๆ
 - ใบงานที่ 1
- ใบงานที่ 2
-ส่งลิงค์หัวข้อรายงาน แต่ละด้าน-ลิงค์ตอบกลับ 
    -ส่งลิงค์อาเซียน  
   -แบบฝึกหัดที่ 3 -คลิกส่งลิงค์แบบฝึกหัดที่ 3 -ตรวจสอบลิงค์ 
      
      
      

(ให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเข้าสอบแก้ได้ถึงวันที่ 5 ม.ค.60)
****************************************************************************************
****************************************************************************************

Comments