เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)


บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม
           1.1 แนวคิดเชิงนามธรรม
            1.2 การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำ เป็นต่อการแก้ปัญหา 
            1.3 การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา
กิจกรรมท้ายบท
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 2 การแก้ปัญหา
        2.1 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
         2.2 การเขียนรหัสลำ ลองและผังงาน 
         2.3 การกำ หนดค่าให้ตัวแปร 
         2.4 ภาษาโปรแกรม 
 กิจกรรมท้ายบท 
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
บทที่ 3 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 
         3.1 รู้จักไพทอน 
         3.2 ตัวแปร 
         3.3 ชนิดข้อมูลพื้นฐาน 
         3.4 การแปลงชนิดข้อมูล 
         3.5 การเขียนโปรแกรมไพทอนในโหมดสคริปต์ 
         3.6 ฝึกเขียนโปรแกรมกับเต่าไพทอน 
         3.7 การทำ งานแบบวนซ้ำ
         3.8 การทำ งานแบบมีทางเลือก   
 กิจกรรมท้ายบท 
 แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 4 การโปรแกรมด้วย Scratch 
         4.1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch 
         4.2 การทำ งานแบบวนซ้ำ 
         4.3 ตัวแปร 
         4.4 การทำ งานแบบมีทางเลือก 
         4.5 คำ สั่งวนซ้ำ แบบมีเงื่อนไข 
 กิจกรรมท้ายบท 
 แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 5 ข้อมูลและการประมวลผล 
         5.1 ข้อมูล 
         5.2 การรวบรวมข้อมูล 
         5.3 การประมวลผลข้อมูล 
         5.4 การสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ 
         5.5 ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล 
 กิจกรรมท้ายบท 
 แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
         6.1 ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน 
         6.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิจกรรมท้ายบท 
 แบบฝึกหัดท้ายบท
Comments