หน้าแรกห้องเรียนออนไลน์ ครูนุ่น

คำแนะนำในการเข้าบทเรียนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2563


ว21181
คลิกเข้าสู่บทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คลิกเข้าสู่บทเรียนพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

คลิกเข้าสู่บทเรียนการโปรแกรมสำเร็จรูป

************************************


ภาคเรียนที่ 2/2563

คลิกเข้าสู่บทเรียนตามรายวิชาเรียนเลยค่คิวอาร์โค๊ชเว็บไซต์