หน้าแรกห้องเรียนออนไลน์ ครูนุ่น


คำแนะนำในการเข้าเรียนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2562


ว21181
คลิกเข้าสู่บทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คลิกเข้าสู่บทเรียนพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

คลิกเข้าสู่บทเรียนการโปรแกรมสำเร็จรูป

************************************************

บทเรียนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2/2562

คลิกเข้าสู่บทเรียนตามรายวิชาเรียนเลยค่

คิวอาร์โค๊ชเว็บไซต์